• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2022 - Custom text here

ODTÜ MATPUM Birimleri ve Projeleri

Amaçlar

ODTÜ Mimarlık Fakültesi gerek barındırdığı insan kaynakları gerekse bugüne kadar oluşturduğu birikim ve eleştirel tasarım kültürü ile herşeyden önce "ayrıcalıklı bir tasarım ortamı” dır. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM) herşeyden önce fakülte bünyesinde var olan birikimin ve kültürün kurumsallaşmış bir yapı içinde diğer paydaşlar ve uygulama alanı ile paylaşılmasını, ve bu paylaşımın eğitim ve araştırma ortamını geri beslemesini amaçlamaktadır.Merkezin hedefi mimarlık medyasını, mimarlıktaki özel şirketleri, inşaat şirketlerini, tasarım ofislerini, öte yandan resmi kurumları, diğer üniversiteleri, diğer bölümleri, mimarlık ve tasarım ortamının farklı gruplarını ve farklı disiplinleri bir araya getirmektir. Böylece deneyim ve uygulama birikiminin kurumsal bir yapı altında toplanması ve kollektif bir üretim ortamının oluşması hedeflenmektedir.

Kurumsal Gelişim

12 Ekim 2004 tarihinde kabul edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM) Yönergesinde belirtildiği üzere, merkezde Mimarlık Tarihi Çalışmaları Birimi, Kentsel Tasarım Birimi, Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri Araştırma Birimi, Ürün Tasarımı ve Ürün Kimliği Geliştirme Birimi (BranD-C), Evrensel Tasarım Birimi, Eğitim ve Araştırmada Strateji Geliştirme ve Veritabanı Birimi, Sayısal Tasarım Araştırma Birimi, Yerel Kalkınma Birimi, Mimarlık Fakültesi Bilgi ve Belgeleme Birimi, Ankara Araştırmaları Birimi, Türk Kızılayı Araştırma Merkezi (TÜKAM) Birimi, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Birimi, Çevre, Yapı ve Ürün Tasarım Kültürleri Araştırma Birimi bulunmaktadır. Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri akademik ve teknik personelinin araştırma kapasiteleri ile kuracağı araştırma birimleri yoluyla ODTÜ'de bulunan diğer bölüm ve birimlerle, ulusal ve uluslararası ağlara bağlı akademisyenlerin araştırma kapasitelerini kullanarak araştırma, tasarım, planlama ve uygulama yapılması amaçlanmaktadır.

Hizmetlerimiz

Merkezde yukarıda sözü edilen alt birimlerin ilgi alanlarında, araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ile tasarım ve planlama projeleri yapmak, üniversite'nin bütün fakülteleri, enstitüleri, araştırma merkezleri ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak, üniversite tarafından verilecek diğer görevleri üstlenmek amaçlanmaktadır. Merkez bu araştırmaları yaparken, belirtilen amaçlar dahilinde, danışmanlık hizmeti vereceği gibi, danışmanlık hizmetleri verdiği süreçleri iyileştirmeye yönelik uygulamaları araştırma ve geliştirme işlerini de üstlenecektir. Endüstri ve hizmet sektörü ile kamuya, belirtilen amaçlar dahilinde doğrudan tasarım, planlama ve uygulama hizmetleri sunmak ve belirtilen amaçlar çerçevesinde, endüstri, hizmet sektörü ve kamuya eğitim vermek, merkezin çalışma alanı içinde yer almaktadır. Ayrıca, ODTÜ özelinde ve Türkiye genelinde lisansüstü eğitimine katkı sağlamak üzere, endüstri ve hizmet sektörü ile kamunun müşterek çalışmaları çerçevesinde deneyim kazanacak araştırmacı öğretim elemanı yetiştirilmesine destek olunacak ve üniversitenin çeşitli birimlerine merkez faaliyetleri kapsamında hizmet sunulacaktır.

Matpum Binası

50. kuruluş yılını kutlayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık bir baslangıç noktasını temsil etmektedir. Üniversite'nin ilk fakültesi ve yerleşkenin ilk yapısı olan Mimarlık Fakültesi'nin kuruluş amaçları arasında, tasarım ve yapılı çevreye yönelik olarak bir araştırma merkezi oluşturulması, bu merkez aracılığı ile Türkiye ve yakın çevresindeki yerel birikimin uluslararası ortamla bütünleşmesi yer alıyordu. 50 yıllık tarihi içinde Mimarlık Fakültesi, mimarlığa yönelik eleştirel bir kültürün yerleşmesinde ve batılı anlamda bir araştırma geleneginin olusmaşında öncü bir rol oynadı. Mimarlık Fakültesi'nde zaman içinde ulaşılan araştırma birikimi ve yoğunlugu ise, araştırmaya yönelik kurumsallaşmanın kendine ait bir altyapı oluşturmasını zorunlu kıldı. 2003 yılında dekanlığa seçilen Prof. Dr. Haluk Pamir'in bu noktaya dikkat çekerek ortaya koydugu Mimarlık Fakültesi Araştırma Merkezi önerisi, daha sonra, Fakülte ve Üniversite Yönetim Kurullarından geçerek ODTÜ'nün Fakülte bazında kurulan ilk entegre araştırma merkezini oluşturdu. Bir alt merkez ve bireysel çalışmalar biçiminde yer alan fakülte araştırmalarinin, bir araya toplanması ve kurumsal bir yapı oluşturulması düşüncesi böylece MATPUM'un (Mimarlık Arastirma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi) kurulması ile sonuçlandı. MATPUM her şeyden önce fakülte bünyesinde var olan birikimin ve kültürün kurumsallaşmış bir yapı içinde diğer paydaşlar ve uygulama alanı ile paylaşılmasını, ve bu paylaşımın eğitim ve araştırma ortamını geri beslemesini amaçlamaktadir. Bu anlamda Fakülte ile tasarım ve planlama ortamlarinin diger paydaşlari arasında bir arayüz oluşturacak olan MATPUM için, fakülte binasından ayrı bir fiziksel ortamın oluşturulmasına karar verildi. Yine Dekan Prof. Dr. Haluk Pamir'in girişimleriyle sürdürülen destek arayışlari sonucunda, Sn. Nuri Çolakoglu'nun bağışı ile yapının gerçekleştirilmesine yönelik bütçe sağlanmış oldu. Sn. Çolakoğlu'nun dışında, başta proje müellifleri ve danişmanlar olmak üzere pek çok kişi ve kurulus yapının gerçekleşmesine yönelik özverili katkılarda bulundu. Bu anlamda örnek olarak, Sn. Erhan Kocabıyıkoğlu'nun girişimleriyle, Kalebodur firmasi ortak alanların tüm zemin kaplama malzemeleri ile vitrifiye malzemeleri, Siemens ve Steco tüm elektrik ve elektronik donanım ile aydınlatma elemanlarını, Nurus grubu tüm hareketli mobilyaları sağladı. Mesa A.S. grubu ahşap kapı ve merdivenlerin sağlanmasının yanı sıra insaat yönetiminde aktif rol oynadı. MATPUM bünyesinde tasarım disiplini zemininde buluşan farklı araştırma birimlerinin yer alması, çeşitli araştırma etkinliklerinin ve döner sermaye uygulamalarinin gerçeklestirilmesi bekleniyor. Bir anlamda Mimarlık Fakültesi'nin disa ve ortamın diger kurumlarina dönük yüzünü oluşturacak olan bu binada, farklı kurum ve disipliner paydaşlarla ortak araştırmalar yapılması ve bu ortamın eğitim ortamını geri beslemesi bekleniyor. Böyle yaklaşıldığında sadece fakülte için değil tüm tasarım ve planlama ortamı için bir merkez olma özelliği yapının programında doğrudan belirleyici bir girdi oldu.

Mimari programı oluşturulurken, yapının kendisinin de doğrudan bir eğitim ve araştırma ortamı olması amaçlandı. Her şeyden önce dört, beş ay içinde baştan kesin olarak tanımlanmış bir bütçe ile bitirilecek bir yapı tasarlanma beklentisi tasarım süreci, sistem ve malzeme seçimi üzerinde beklirleyici oldu. Süphesiz bu kısıtlamalara, Türkiye mimarlık ortaminin köşe taşlarından biri olan bir kurum için yapı tasarlıyor olmanın da güçlüğünü eklemek gerek. Üstelik o kurumun mevcut yapısının, yani yaklaşık elli yıl önce Behruz ve Altuğ Çinici tarafindan tasarlanan ilk yapının, mimarlık ortamının özgün örneklerinden biri olduğu, kurumun bu yapıyı benimseme ve sahiplenme biçimi anımsandığında bu ortama ek olacak bir yapıyı tasarlamak özel bir duyarlılık gerektiriyor.

MATPUM yapısı, ODTÜ yerleşkesinin batı kanadında, Mimarlık Fakültesi ile Teknopark alanı arasında, daha çok araştırma ve laboratuvar birimlerine ayrılmış olan, meyilli bir alanda yer alıyor. Yapının tasarımında "yer" ve "yön" verileri doğrudan bir girdi oluşturdu. Bu tasarım özelinde yapının içinde barındıracağı araştırmaların da önemli bir bölümünü oluşturan çevre ve enerji duyarlılığı, baskın bir tasarım çerçevesi olarak kabul edildi. Yapı, doğu batı ekseni üzerinde uzun kenarlarını kuzey ve güneye dönen çizgisel bir blok olarak ele alındı. Bu tutum bir yandan yapının birden fazla düzlemde zeminle ilişki kurmasını sağlarken, öte yandan güneş enerjisinden yararlanma olanağını hazırladı. Yapı, dikdörtgen biçimin orta ekseninde yer alan ve bir iç sokak gibi davranan bir atrium mekânı ile onun iki yanında düzenlenmiş çalışma odaları/ stüdyolar ve arastırma birimlerinden oluşuyor. Dikdörtgen blok kendisine dik olarak arazi eğimini tutan ve doğu yönü toprak içinde kalarak, istinat duvarı gibi davranan bir zemin yapısının üzerine takılarak uzanıyor. Bu yapı, bir yandan arazi ile ana yapının ilişkisini denetlerken öte yandan daha sonra eklenecek yapılar ve çevre düzenlemesi için de altyapı oluşturuyor.

Birimleri

Mimarlık Tarihi Çalışmaları,
Kentsel Tasarım Birimi,
Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri Birimi,
Ürün Tasarımı ve Ürün Kimliği Geliştirme (BranD-C) Birimi,
Evrensel Tasarım Birimi,
Eğitim ve Araştırmada Strateji Geliştirme ve Veritabanı,
Sayısal Tasarım Birimi,
Yerel Kalkınma Birimi,
Mimarlık Fakültesi Bilgi ve Belgeleme Birimi,
Ankara Araştırmaları Birimi,
Türk Kızılayı Araştırma Merkezi (TÜKAM),
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Birimi,
Çevre, Yapı ve Ürün Tasarım Kültürleri Birimi,
Yenilenebilir Enerji ve Kent Sistemleri Birimi,
Tasarım ve Planlamada Profesyonel Hizmetler Birimi.

Projeleri

T.C. Başbakanlik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toplu Konut Alanlarında Kentsel Çevresel Standartları Oluşturmak için Gerekli İnsan-Çevre İlişkileri Verilerinin Derlenme Yönteminin Geliştirilmesi
Türkiye Ulusal Kümelenme Politikasi Geliştirilmesi için Teknik Yardım
Türk Kızılayı Araştirma Merkezi (TÜKAM)
Türk Kızılay Derneği Renda Köşkü Restorasyon, Yeniden İşlevlendirme ve Çevre Düzenleme Projesi
Türkiye'de Tarımın Yeniden Yapılanması Sürecinde Kırsal Yoksulluk
Türkiye'de Kent Yoksulluğunun Değişen Yapısı
Sivas İli Divrigi İlçesinin Turizm Potansiyelinin Doğal ve Kültürel Mirasin Değerlendirilmesi ve Sunumu Aracılığıyla Geliştirilmesi Projesi
Tasarım Merkezi Dergisi ve İnternet Sitesi Projesi
Türkiye'de İllere Göre Konut Üretiminin Farklılaşmasının Nedenlerinin Belirlenmesi
İstanbul Büyükşehir Alanı ve Çevresinde; Hizmet Sektörünün Gelişim Sürecinin Mekansal Boyutu ile Birlikte İncelenmesi ve Araştırılması, Geleceğe Dönük Potansiyellerinin Belirlenmesi, Planlamaya Dönük Gelişme Stratejileri ve Modellerinin Tanımlanması
Mimarlık Eğitimi Ulusal Yeterlikler Çerçevesi için bir Tasarım Stratejisi - Ön Proje
Mimarlık Eğitimi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Yetkinliklere-Dayalı / Öğrenen-MerkezliLisans, Yüksek Lisans, Doktora Programları İçin Eylem İçinde Planlama ve Tasarım
Kastamonu Üniversitesi Yerleşkesinin Kentsel Tasarım ve Mimari Projelerinin Hazırlanması
Yeni Koşullara Uyum Sağlamaya Çalışan Kentler İçin Arazi Kullanım Politikaları
İklim Değişikliğinin Turizm Hareketleri Üzerindeki Etkisi  
İklim Dostu Yerleşke  
ODTÜ – MATPUM Binası Yüksek Verimli Çoklu Ürerim Uygulamalari-Bileşik Çevrim

Ekip
Birim Yöneticileri


Prof. Dr. Haluk Pamir
Çevre, Yapı ve Ürün Tasarım Kültürleri Araştırma Birimi

Prof. Dr. Vacit İmamoğlu
Evrensel Tasarım Birimi

Prof. Dr. Can Baykan
Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri Araştırma Birimi

Doç. Dr. Melih Pınarcıoğlu
Yerel Kalkınma Birimi

Doç. Dr. Oğuz Işık
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Birimi

Doç. Dr. Ali Uzay Peker
Mimarlık Tarihi Çalışmaları Birimi

Doç. Dr. Baykan Günay
Kentsel Tasarım Birimi

Doç. Dr. Emre Madran
Mimarlık Fakültesi Bilgi ve Belgeleme Birimi

Doç. Dr. Çağatay Keskinok
Mimarlık Fakültesi Bilgi ve Belgeleme Birimi

Doç. Dr. Emel Aközer
Eğitim ve Araştırmada Strateji Geliştirme ve Veritabanı Birimi

Doç. Dr. Zeynep Mennan
Sayısal Tasarım Araştırma Birimi

Y. Doç. Dr. Lale Özgenel
Mimarlık Fakültesi Bilgi ve Belgeleme Birimi

Dr. Hakan Gürsu
Ürün Tasarımı ve Ürün Kimliği Geliştirme Birimi (BranD-C)

Dr. Namık Erkal
Ankara Araştırmalari Birimi

Proje Yönetim Grubu

Doç. Dr. Melih Pınarcıoğlu
Projelerden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Can Baykan
MATPUM Başkanı

Tolga Uçar
Proje Yönetim Koordinatörü

Arif Künar
Enerji ve Çevre Danışmanı

Derya Yorgancıoğlu
Proje Yönetim Grubu

Erman Erdemli
Proje Yönetim Grubu

Özlem Edizel
Proje Yönetim Grubu

Ersan Koç
Proje Yönetim Grubu

Onur Koçak
Proje Destek Grubu

ve daha nice ismini sayamadığımız birbirinden değerli proje üyesi MATPUM bünyesindeki projelere destek vermektedir.

İletişim

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Tasarım Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM)

A: İnönü Bulvarı 06531
ODTÜ/Ankara

T: 0312 210 72 50

F: 0312 210 72 65

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

f t g m