• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2019 - Custom text here

ROMA-BİZANS DÖNEMİ SU YAPILARI

Romalılar devrinde  (HADRIANUS, 113-124) İstanbula Trakyadan ve şehrin batısındaki Kağıthane derelerinden su getiren tesisler yapıldığı tahmin edilmektedir. VALENS döneminde ( 364-378 ) 971 metre uzunluğundaki Bozdoğan kemeri inşa edilmiştir. Bu dönemde su tesislerine ilaveler de yapılmıştır. Osmanlılar döneminde tamir ettirilerek kullanılan104 metre uzunluğunda ve 14 metre yüksekliğindeki Mazul ( Mazlum ) kemerinde Romalılar tarafından yapıldığı bilinmektedir. 7. ve 8. yy'larda su tesislerinin surlar dışında kalan bölümleri çeşitli hücumlar ve depremler sebebiyle büyük ölçüde tahrip olmuştur.

Bizans döneminde V.KONSTANTIN ( 741-775 ), III. ROMANOS ( 1028-1034 ) ve I. MANUEL tarafından şehrin su tesisleri üzerinde bir takım tamirler yapılmışsa da ayrıntılı bilgi yoktur. Romalılar tarafından yapılan isale hatları ve şehir içi şebekesinin Bizanslılar tarafından korunamadığı ve devamlılığının sağlanamadığı söylenebilir. 10. yy' dan sonra şehir şebekesi harab olmuş ve 1204 yılındaki Latin istilası sırasında ise hem sur dışındaki hemde sur içindeki su şebekesi hemen hemen tamamen tahrip edilmiştir. 4.yy'dan itibaren şehrin su ihtiyacının karşılanabilmesi ve kuşatmalara direnebilmek için çok sayıda açık ve kapalı sarnıçlar yapıldığı bilinmektedir.

Devamını oku...

OSMANLI DÖNEMİ SU YAPILARI

1. mahmut su kemeri

Osmanlılar döneminde yapılan su tesislerinin kendi dönemleri içerisinde dünyanın en gelişmiş tesisleri olduğu söylenebilir. İstanbul'daki ilk Osmanlı su tesisleri fetihten önce Üsküdar bölgesinde yapılmış olmakla beraber bunlar genellikle yamaçlara açılan galeriler ile toplanan suların çeşmelerden akıtılmasından ibaretti. Asıl büyük su tesisleri hemen fetihten itibaren sur içine yapılmaya başlanmıştır. Zamanla hem sur içini besleyen tesislerin yapımına devam edilmiş hemde Beyoğlu ve Boğaz bölgelerine ve Üsküdara su getiren tesisler yapılmıştır.

Bu tesisler; suyun toplanmasını,şehre taşınmasını ve şehir içinde dağıtılmasını sağlayan üç ana grupta incelenebilir. İlk dönemlerde su çeşitli derelerden su alma ızgaraları ile alınmış ve çökelt me havuzlarında kaba pisliklerinden arındırılmıştır. Daha ileri dönemlerde derelerin doğal debisi şehrin su ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaya başlayınca Kağıthane ve Alibeyköy derelerinin çeşitli kolları üzerine Osmanlılar tarafından yedi adet bent inşa edilmiştir.

Devamını oku...

Şanlıurfa Sivil Mimari Örnekleri

Şanlıurfa Sivil Mimari Örnekleri

Şanlıurfa Sivil Mimarisinin Anadolu’da kendine özgü ayrı bir konumu vardır. Bu yapılanma yörenin iklim koşullarına olduğu kadar yüzyıllar boyunca süre gelmiş bir geleneğe de bağlıdır. Buradaki sivil yapılanma İslam kurallarına uygun yaşam biçiminin Kuzey Mezopotamya mimarisi ile bezeme tekniklerinden oluşan bir mimariyi yansıtmaktadır. Bunun sonucu olarak kalın taş duvarlar, düz damlar ve tonozlu kemerlerden oluşan evlerde Osmanlı mimarisinin de etkisiyle sofa ve avlulu yapı tiplerini de ortaya çıkarmıştır. Osmanlı mimarisinin tipik örekleri arasında yer alan harem ve selamlıklı evler burada ayrı ayrı yapılar olarak tasarlanmıştır. Böylece bu iki ayrı yapı aynı avluda bir iç kapı ile birbirlerine bağlanmıştır. Bazı örneklerde ise harem ve selamlık bir duvarla birbirlerinden ayrılmış, sokaktan ayrı kapılarla içeriye girilmektedir. Günümüzde ise bu evler ayrı yapılar olarak düşünülmektedir. Bir bakıma bu tür evler kendilerine özgü birer küçük saray olarak da düşünülmelidir. Dıştan yalın görünümlerine rağmen içeriden zengin bezemeli bir görünüme sahiptirler.

Şanlıurfa evleri bazalt taş döşeli dar sokaklara kapalı yüksek duvarlıdır. Bu yapılanmada korunma amacı da ön plana çıkmıştır. Sokağa taşan ikinci katlarda çardak köşk ismi verilen bölümler sokağın büyük bir bölümünü de üstten kaplamıştır. Kabaltı denilen sokağın bir bölümünü örten bölümler Tetirbe olarak isimlendirilen çıkmalarla dışa taşırılmışlardır.


Şanlıurfa, Yusuf Paşa Mahallesi Vezir Hamamı doğusundaki Zincirli Sokak ile Yıldız Meydanı'nın kuzey¬doğusundaki Yorgancı Sokak’ta bu özellikleri yansıtan yapılanma görülmektedir. Sultan Hamamı'ndan Kale Boynu'na çıkan Hacı Abo Yokuşu üzerindeki meşhur Hacı Abo Kabaltısı, şehirde çok sayıda karşılaşılan kabaltıların en uzun görünümlü olanıdır. Ayrıca Horoz Tetirbesi, Reji Tetirbesi, Bekmez Tetirbesi de Şanlıurfa’da günümüze gelebilmiştir. Bidik Meydanı, Karpuz Meydanı, Hokka Meydanı, Bıçakcı Meydanı, Ellisekiz Meydanı, Türk Meydanı gibi meydanlar da sokakları birbirine bağlayan önemli kavşak noktalarıdır.

Devamını oku...

TÜRK EVLERİNDEN ÖRNEKLER

Türk Evlerinden Örnekler

TÜRK EVLERİ


Türk Evlerinden Örnekler
Tekirdağ’da eğrisel destekli, ahşap kaplamalı evler.

Wood-covered houses in Tekirdağ with crooked braces

Türk Evlerinden Örnekler

İstanbul: Süleymaniye’de Kirazlı Mescit Sokağı

Istanbul: Kirazli Mescit Sok. in Süleymaniye

Amasya’da Yeşilırmak kıyısında bir yalı: Hazeranlar Konağı

A mansion in Amasya near the river: The Harezanlar Mansion

Devamını oku...

ODTÜ MATPUM Birimleri ve Projeleri

Amaçlar

ODTÜ Mimarlık Fakültesi gerek barındırdığı insan kaynakları gerekse bugüne kadar oluşturduğu birikim ve eleştirel tasarım kültürü ile herşeyden önce "ayrıcalıklı bir tasarım ortamı” dır. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM) herşeyden önce fakülte bünyesinde var olan birikimin ve kültürün kurumsallaşmış bir yapı içinde diğer paydaşlar ve uygulama alanı ile paylaşılmasını, ve bu paylaşımın eğitim ve araştırma ortamını geri beslemesini amaçlamaktadır.Merkezin hedefi mimarlık medyasını, mimarlıktaki özel şirketleri, inşaat şirketlerini, tasarım ofislerini, öte yandan resmi kurumları, diğer üniversiteleri, diğer bölümleri, mimarlık ve tasarım ortamının farklı gruplarını ve farklı disiplinleri bir araya getirmektir. Böylece deneyim ve uygulama birikiminin kurumsal bir yapı altında toplanması ve kollektif bir üretim ortamının oluşması hedeflenmektedir.

Kurumsal Gelişim

12 Ekim 2004 tarihinde kabul edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM) Yönergesinde belirtildiği üzere, merkezde Mimarlık Tarihi Çalışmaları Birimi, Kentsel Tasarım Birimi, Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri Araştırma Birimi, Ürün Tasarımı ve Ürün Kimliği Geliştirme Birimi (BranD-C), Evrensel Tasarım Birimi, Eğitim ve Araştırmada Strateji Geliştirme ve Veritabanı Birimi, Sayısal Tasarım Araştırma Birimi, Yerel Kalkınma Birimi, Mimarlık Fakültesi Bilgi ve Belgeleme Birimi, Ankara Araştırmaları Birimi, Türk Kızılayı Araştırma Merkezi (TÜKAM) Birimi, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Birimi, Çevre, Yapı ve Ürün Tasarım Kültürleri Araştırma Birimi bulunmaktadır. Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri akademik ve teknik personelinin araştırma kapasiteleri ile kuracağı araştırma birimleri yoluyla ODTÜ'de bulunan diğer bölüm ve birimlerle, ulusal ve uluslararası ağlara bağlı akademisyenlerin araştırma kapasitelerini kullanarak araştırma, tasarım, planlama ve uygulama yapılması amaçlanmaktadır.

Devamını oku...

f t g m