• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

Türk Edebiyatında İlkler

. İlk Hikâye Örneği: Letaif-i Rivayat, Ahmet Mithat Efendi -1870

2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi: Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai - 1892

3. İlk Naturalist Eser: Zehra, Nabizade Nazım

4. İlk Yerli Roman Denemesi: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami

5. İlk Tarihî Roman Denemesi: Yeniçeriler, Ahmet Mithat Efendi

6- İlk Tarihî Roman Örneği: Cezmi, Namık Kemal

7. Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği: Harnam, Şeyhî

8- Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği: Eşek İle Tilki Hikâyesi, Şinasi

9. İlk Makale Örneği: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Şinasi - 1860

10. İlk Eleştiri Örneği: Namık Kemal - 1866

11. Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği:SeyahatnameEvliya Çelebi

12. Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan yazar: Falih Rıfkı Atay

13. İlk tezkire : Mecalisü'n-Nefais, Ali Şir Nevaî

14. Anadolu Sahasında Yazılan İlk TezkireHeşt Behişt, Edirneli Sehî Bey

15. İlk Söylev (Nutuk): Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)

16. İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser : Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

17. Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği: Kutadgu BiligYusuf Has Hacib

18. Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

19. Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

20. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi: Şinasi

21. Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı: Şinasi

22. Fransızca'dan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı: Şinasi

23. Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi: Durub-ı Emsal-i Osmaniye, Şinasi

24. İlk Köy Romanı Denemesi: Karabibik, Nabizade Nazım

25. İlk Çeviri Roman: Tercüme-i Telemak (Fenelon), Yusuf Kâmil Paşa

26. İlk Psikolojik Roman Denemesi: Zehra, Nabizade Nazım

27. İlk Psikolojik Roman: EylülMehmet Rauf

28. İlk Realist Roman Denemesi: Araba SevdasıRecaizade Mahmut Ekrem

29. Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman: Mai ve SiyahHalit Ziya Uşaklıgil

30. İlk Tiyatro Eseri: Şair Evlenmesi, Şinasi

31. Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri: Nesteren, Abdülhak Hamit Tarhan

32. İlk Bibliyografya: Keşfu'z-Zünun, Kâtip Çelebi

33. İlk Hamse Sahibi: Ali Şir Nevaî

34. İlk Resmî Türkçe Gazete: Takvim-i Vakayi - 1831

35. İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete: Ceride-i Havadis -1832

36. İlk Özel Türkçe Gazete : Tercüman-ı Ahval - 1860

37. İlk Hatıra Kitabı: Babürnâme, Babürşah - 16.yy.

38. İlk Mizah Dergisi: Diyojen, Teodor Kasap

39. İlk Şiir Antolojisi: Harabat, Ziya Paşa

40. İlk Mensur Şiir Örnekleri - Mensur Şiirler - Halit Ziya Uşaklıgil

41. İlk Edebî Bildiriyi Yayımlayan Topluluk - Fecr-i Ati Topluluğu

42. İlk Yazılı Edebî Metin ve Türk Adının Geçtiği İlk Metin - Göktürk Yazıtları

43. Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri - Vatan Yahut Silistre -Namık Kemal

44. Türk Dilinin İlk Sözlüğü ve İlk Dilbilgisi Kitabı -Divanü Lügati't-Türk - Kâşgarlı Mahmut

45. İlk Türkçe Sözlük - Kamus-ı Türkî - Şemsettin Sami

46. İlk Edebiyat Tarihçimiz - Abdulhalim Memduh Efendi

47. Batılı Anlamda İlk Edebiyat Tarihçimiz - Mehmet Fuat Köprülü

48. Türkçe'nin İlk Dilbilgisi Kitabı - Sarf-ı Türkî - Süleyman Paşa

49. İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin Yazarı - Ahmet Vefik Paşa

50. İlk Alfabemiz - Göktürk Alfabesi

51. İlk Kadın Romancımız - Fatma Aliye Hanım

52. Edebiyatımızda Milli Edebiyatın Açılmasına öncülük eden - Mehmet Emin Yurdakul

53. Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiir Denemesi-Validem - Abdulhak Hamit Tarhan

54. İlk Türk Destanı - Alp Er Tunga Destanı

55. Süslü Nesrin İlk Temsilcisi - Sinan Paşa

56. Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız- Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

57. İlk Divan Şairimiz - Hoca Dehhanî

58. Dilde Sadeleşmeyi Savunan ilk Yayın Organı - Genç Kalemler

59. Edebiyatımızda Epik Tiyatronun Kurucusu - Haldun Taner

60. İlk Köy Şiiri Örneği - Köylü Kızların Şarkısı - Muallim Naci

61. Edebiyatımızda ilk Çocuk Şiiri Örnekleri - Şermin -Tevfik Fikret

62. İlk Didaktik Eser Örneği - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

63. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Kurulan ilk Edebî Topluluk - Yedi Meşaleciler

64. Hece ile Yazılan ilk Manzum Tiyatro Örneği - Binnaz - Yusuf Ziya Ortaç

65. Edebiyatımızda Yayımlanan ilk Ortak Kitap - Yedi Meşale

66. Edebiyatımızda Yayımlanan İkinci Ortak Kitap - Garip

67. İlk Pastoral Şiir Örneği - Sahra - Abdulhak Hamit Tahran

68. Aruzu Türkçe'ye Uyarlayan İlk Şair - Tevfik Fikret

69. İlk Röportaj örneği - Rüya - Ziya Paşa

70. Tasavvuf Edebiyatının Kurucusu ve Bu Yönde şiirler Yazan İlk Şair - Hoca Ahmet Yesevi

71. Bilinen İlk Türk Şair - Aprınçor Tigin

72. Bilinen ilk Türk Yazar -Yollug Tigin

74. İlk Epik Tiyatro örneği - Keşanlı Ali DestanıHaldun Taner

75. İlk Dergi örneği - Mecmua-ı Fünun - Münif Paşa-1861

76. Batılı anlamda İlk Günlük Örneği- Seyahat Jurnali- Direktör Ali Bey

77. Türkî-i Basit Akımının Öncüsü - Aydınlı Visali -15.y.y.

78. Türkî-i Basit Akımının En güçlü Temsilcileri - Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi

79. Sebk-i Hindi Akımının En Güçlü Temsilcisi - Şeyh Galip-18.yy.

80. İlk fıkra yazarımız- Ahmet Rasim

Dünya Edebiyatında İlkler

1. Dünya Edebiyatında Hikâye Türünün ilk Örneği -Decameron Öyküleri - G. Boccacio

2. Dünya Edebiyatında Deneme Türünün ilk Örneği- Denemeler - Montaigne

3. Dünya Edebiyatında İlk Modern Roman Örneği- Don Kişot - Cervantes

4. Dünya Edebiyatında ilk Realist Roman Örneği -Mademe Bovary - Gustave Flaubert

5. Dünyanın Bilinen İlk Destanı - Gılgamış Destanı -Sümerler

6. Komedi Türünün ilk Temsilcisi - Aristofanes

7. Trajedi Türünün ilk Temsilcisi - Aiskylos

8. Bilinen ilk Fabl Örneği - Pança Tantra (Kelile ve Dimne) - Hint Edebiyatı

f t g m