• RestoraTÜRK

 • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

 • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

 • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

TOKİ Restorasyon Kredileri

TOPLU KONUT İDARESİNCE (TOKİ) TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ BAKIMI, ONARIMI VE RESTORASYONU İÇİN KULLANDIRILACAK KREDİLERİN TAHSİS, KULLANIM VE GERİ ÖDEMELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

Duyuru: Tescilli taşınmaz Kültür Varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için kullandırılacak kredi başvuruları 14.02.2011 – 11.03.2011  tarihleri arasında İdaremizce kabul edilecektir.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması ve Katkı Payı” başlıklı 12 nci maddesine eklenen “2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en az %10’u tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin başvurularda kullandırılır. Bu kapsamdaki öncelikli projeler Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi başkanlığı’nca müştereken belirlenir” fıkrası gereğince özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının; bakımı, onarımı ve restorasyonu için Toplu Konut İdaresi tarafından aşağıdaki şartlarla kredi verilir.

BAŞVURU ŞEKLİ MADDE 1

 • Krediden yararlanarak mülkiyetindeki tescilli taşınmaz kültür varlığının bakım, onarım ve restorasyonunu yaptırmak isteyen gayrımenkul sahibi Toplu Konut İdaresi’ne yazılı olarak başvuruda bulunur. Başvuru sırasında aşağıdaki döküman ve bilgilerin bulunması zorunludur.
 • Dilekçe (İkametgah adresi, cep ve diğer telefonlar, varsa e-posta adresi yazılacaktır.)
 • Onarılacak eserin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu tarafından onaylanmış rölöve ve restorasyon projeleri ve kurul karar yazıları, restorasyon raporu (taşınmazın tarihçesi veya özel ismi var ise örneğin ... Konağı, ... Evi gibi bildirilecektir,
 • Onaylı projeye göre düzenlenmiş keşif raporu (Bayındırlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birim fiyatlarına göre pozlar belirtilerek onaylı projenin metrajı çerçevesinde detaylı keşif raporu) - Gerçeğe aykırı keşif özetleri kabul edilmeyecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın karşılıksız uygulama yardımından faydalanan projeler bu yardımı kullanacakları kalemleri keşif özetlerinde göstermeleri ve diğer kamu desteklerini beyan etmeleri gerekmektedir.)
 • İş programı (Grafik halinde gösterilecek )
 • Yapının dışını, içini ve çevresini detaylı biçimde gösteren tanıtıcı nitelikteki fotoğraflar ( en az 9x12 cm.boyutlarında),
 • Arsanın ve binanın durumunu gösteren, belediyesinden onaylı vaziyet planı (1/200 veya 1/500 ölçekli),
 • Tapu örneği, çaplı tasarruf vesikası,
 • Nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi (Muhtarlıktan tasdikli nüfus cüzdan örneği).

Kredi kullanılacak olan yapının mülkiyeti hisseli ise, hissedarların her birinin ayrı ayrı dilekçe, nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi ve muvafakatname vermesi veya hissedarlardan birine vekaletname vermesi gereklidir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 2

 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yapılan başvuruları değerlendirme aşamasında, görevlendireceği uzmanlar tarafından taşınmaz kültür varlığının yerinde görülüp incelemesini ve değerlendirme raporları oluşturulmasını sağlayabilir.
 • Kredi verilecek projelerin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır.
 • Tarihi kent dokularının sağlıklaştırılmasına yönelik olan ve yerel yönetimler vb. kurumların öncülüğü ve koordinasyonu ile gerçekleştirilecek projelere öncelik verilir.
 • Kullandırılacak kredilerde, bakım, onarım ve restorasyon işlemleri yapılacak taşınmaz kültür varlığının; mimari ve kültürel değeri, fiziki durumu, bulunduğu çevrenin özellikleri, kullanım amacı gözönünde bulundurulur.
 • Taşınmaz kültür varlığının bakımı, onarımı ve restorasyonu için yapılacak işlemlerin; yapının kültür varlığı niteliğinin devamını sağlaması, gerekirse sağlıklaştırılması ve işlev kazandırılması amacına yönelik olması zorunludur.

KREDİ VE AVANS MİKTARI

Madde 3

 • İdare tarafından kullandırılacak kredinin miktarı, projenin keşif bedelinin en fazla %70’i oranında olup, 2011 yılı için bu miktar 90.000 TL.’yi geçemez. Her yıl kullandırılacak kredi üst limiti finansman imkanları dikkate alınarak İdarece yeniden belirlenir.
 • Taşınmaz kültür varlığı için verilecek kredi miktarının %15’i bankaca gerekli teminatlar alındıktan sonra avans olarak ödenir.
 • TOKİ bütçesinde kaynak bulunmadığı takdirde kredi talepleri incelemeye alınmaz.

KREDİLERİN KULLANDIRILMASI

Madde 4

 • Toplu Konut İdaresi tarafından,kredi açılan proje için ilgili Bankaya gerekli talimatlar verilir.
 • Banka ile kredi kullanıcısı arasında sözleşme imzalanır ve söz konusu taşınmaz kültür varlığı üzerine tahsis edilen kredinin % 100 fazlası üzerinden bankaca ipotek tesis edilir. Teminat olarak gösterilecek gayrımenkullerin tasarrufa ve ipoteğe mani herhangi bir engeli bulunmamalıdır. Esas itibariyle 1 inci derece ve sırada ipotek konulmayan gayrımenkuller teminat olarak kabul edilmez.
 • Hisseli gayrımenkule, bütün hissedarların borca ve ipoteğe iştirakleri halinde kredi açılabilir.
 • Teminat olarak ipotek alınacak gayrimenkullerin sigorta işlemleri banka tarafından gerçekleştirilir.
 • Kredi ödemeleri, yapılmış işleri belgeleyen ve usulüne uygun şekilde düzenlenmiş hakediş raporlarına göre yapılır.
 • Verilen avans, son hakedişle tamamlanmak üzere hakedişlerden eşit oranlarda kesilir.
 • Hakediş raporları, taşınmaz kültür varlığının yer aldığı bölgede bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Rölöve Anıtlar Müdürlüğü ile TOKİ tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır ve ödemesi yapılır.
 • Banka, haksahiplerine yapacağı hakediş ödemelerini, İdare’ce Banka hesaplarına yapılacak aktarımdan itibaren en geç üç (3) işgünü içinde gerçekleştirir. Banka tarafından üç (3) işgünü içerisinde aktarılmayan hakedişler İdare’ye gerekli açıklamalar yapılarak ivedilikle iade edilir.
 • Son hakediş geçici kabul işlemi yapıldıktan sonra ödenir.

UYGULAMANIN DENETİMİ

Madde 5

 • Kredi verilen projelerin uygulama aşamasındaki denetimi TOKİ tarafından görevlendirilen uzmanlar ile Bakanlık tarafından görevlendirilecek ilgili Rölöve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları tarafından müştereken yapılır.

KREDİLERİN FAİZİ VE GERİ ÖDEMESİ

Madde 6

 • Kullandırılan kredinin faizi yıllık %4, vadesi ise 10 yıl olup geri ödemeler aylık sabit taksitler halinde tahsil edilecektir.
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 21. maddesi gereği Tapu Kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan ve 1 inci ve 2 nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu nedenle bankaca borçlandırmaya esas bedel hesaplanırken, sadece kullandırılan kredi miktarı ve faizi, krediye ilişkin sigorta v.b. giderler dikkate alınır.
 • Kullandırılan kredilerin faizi, kredinin ilk kullanıldığı tarihten itibaren, projeye avans ödemesi yapılmış ise avansın bankaya aktarılıp, haksahibine ödendiği tarihten itibaren bankaca uygulanır.
 • Kredi kullanan gerçek ve tüzel kişilerin geri ödemeleri, son hakedişin ödenmesinden sonra, bankanın kredi kullanıcısına vereceği 10 yıllık geri ödeme tablosundaki tarihde başlar. Ancak; geri ödemenin başlangıç tarihi ile son hakedişin ödendiği tarih arasındaki süre 3 ayı geçemez.
 • Vadesinde ödenmeyen borca gecikilen günler için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan gecikme zammı uygulanır. Vadenin bitiminden sonraki üç aylık dönem içinde de taksit miktarının cezası ile birlikte ödenmemesi halinde borç muaccel kılınır ve banka tarafından İdare-Banka Protokolü çerçevesinde tahsil edilir.
 • Kredinin maksada uygun olarak kullanılmaması halinde borç muaccel hale gelir.
 • Borcun muaccel hale gelmesinden sonra yapılan bütün giderler ile gayrımenkulun paraya çevrilmesi için yapılan her türlü gider borca eklenir.
 • Banka, kredi taksitleriyle, faizlerinin tahsili için, Bankacılık usül ve teamülleri içerisinde, gerekli her türlü işlemleri ve yasal takipleri yapacak, tahsil ettiği taksit, faiz ve cezai faizleri İdare hesabına alacak kaydedecektir.
 • Banka, geri ödeme taksitlerini izleyen ayın en geç onbeşinci (15) gününe kadar İdare’ye yatırır. Bunlara ait bilgileride bildirir.

BİLGİLENDİRME

Madde 7

 • Her yılın ocak ayında kredilendirilen projelerle ilgili olarak bilgi vermek üzere, Toplu Konut İdaresi’nin başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bu konuyla ilgili kuruluşlarla bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapılır.

UYGULAMA

Madde 8

 • Bu düzenlemenin uygulanmasından ortaya çıkan ve burada düzenlenmeyen hallerde veya tereddüt edilen hususlarda yapılacak işlemler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.
 • 2011 Yılı Restorasyon Kredisi başvuruları 14.02.2011 - 11.03.2011 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresince kabul edilecektir. Başvurular aşağıda bulunan İdaremiz adresine bizzat yapılabileceği gibi kargo ve diğer posta araçları ile de  gönderilebilecektir.
 • Yıllar itibariyle kullandırılan restorasyon kredileri:
DÖNEM KREDİ AÇILAN PROJE SAYISI TAMAMLANAN PROJE SAYISI TAHSİS EDİLEN KREDİ MİKTARI   ÖDENEN KREDİ MİKTARI
2005 16 16 1.175.446,56   1.175.446,56
2006/1 30 26 2.158.868,34 1 1.980.368,34
2006/2 21 19 1.493.548,10 1 1.404.298,10
2007 34 30 2.657.813,66 4 2.549.013,66
2008 55 47 4.138.833,66 6 3.716.043,66
2009/1 63 21 4.786.203,75 15 2.803.415,86
2009/2 33 7 2.223.283,29 9 941.794,76
2010 51 1 4.022.824,89 5 989.304,86
TOPLAM 303 167 22.656.822,24 41 15.559.685,80
Not: 2005,2006/1,2006/2 dönemlerinde açılan kredi üst limiti  75.000,00TL,
2007,2008,2009 I- II dönemlerinde ve 2010 yılında açılan kredi üst limiti, 80.000,00-TL 2011 yılı için ise 90.000,00-TL olarak belirlenmiştir.

Restorasyon Uygulamalarından Fotoğraflar

 

Bilgi için :
0 312 565 2327
0 312 565 2397 
0 312 565 2303

Halkla İlişkiler:
0 312 565 2065

Başvurular İdaremize bizzat yapılabileceği gibi aşağıda bulunan İdaremiz adresine kargo ve diğer posta araçları ile de yapılabilecektir.
Adres : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Bilkent Plaza B1 Blok
Bilkent/Ankara

f t g m