• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan ihalelere İstisna alımı denilmektedir.  Bu Kanun’un İstisnalar başlıklı 3’ncü maddesinin (k) bendi; “(Ek: 20/2/2008-5737/79 md.) Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya hizmet alımları, … Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmündedir.
 
Cumhurbaşkanı’nın 263’üncü kararı, 31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar” aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Usul ve Esaslar pdf - buradan ulaşabilirsiniz.

 

Usul ve Esaslar Neler Getiriyor?
 
1.Usul ve Esasların amacı, vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek olarak ifade edilmiştir.
2.Usul ve Esaslar, vakıf kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri ve bunların uygulamaları ile konservasyon, kazı çalışmaları, değerlendirme, muhafaza ve bunlara yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihaleleri kapsamaktadır.
3.Usul ve Esasların uygulanmasında temel ilkeler; 

*        Restorasyonların, mesleki ve teknik yeterliliği ile ekonomik ve mali güçleri idarelerce kabul edilen yükleniciler eliyle yapılması,
*        Vakıf kültür varlıklarının ayrı ayrı veya gruplanarak her türlü bakım ve onarımları için yıllara yaygın sözleşmeler yapılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, bu tür sözleşmelerde yükleniciye, sözleşmelerinde belirtilen esaslara ve rayice göre ödeme yapılması, 

*        Vakıf kültür varlıklarının her türlü projesinin hazırlanması ve restorasyon ihalesinin ayrı ayrı veya gruplanarak birlikte yapılabilmesi,
*        Proje hazırlanması ve restorasyon işlerinin birlikte uygulanmasında yüklenicinin, idarece tespit edilen müdahale tekniklerini de içeren restorasyon ön raporu, mesleki deneyimleri ve mevzuat ilkeleri doğrultusunda restorasyon projelerini hazırlaması, yüklenicinin, yurt içindeki eserlerin projelerini Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının onayına sunması, gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlaması,

*        Yurt dışındaki vakıf kültür varlıklarının korunması, proje hazırlanması, uygulama esas ve usulleri ile diğer işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesi,
*        Şartnamelerde detay yöntem ve tekniklere yer verilmesi, şeklinde belirtilmiştir.

4.İhalelerde, açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü uygulanacak.
5.Belli istekliler arasında ihale usulünde teklif vermeye davet edilecek aday sayısı beşten az olmayacak.
6.KDV hariç tutarı 1.000.000,00 TL’ye kadar olan her türlü işler; ihale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekli davet edilmek suretiyle pazarlık usulü ihale yapılabilecek.
7.İdareler, acil durumlarda ve gerekli görülen hallerde, harcama yetkilisinin onayı ile Katma Değer Vergisi hariç tutarı 250.000,00 TL’ye kadar olan vakıf kültür varlıklarının, her türlü bakım onarım ve hizmet işleri ile diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere, harcama yetkilisinin görevlendireceği kişi veya kişilerce piyasa araştırmasına dayalı olarak işin uzmanı gerçek ve tüzel kişilere doğrudan yaptırılabilecek.
8.İsteklilerden teklif edilen bedelin %5 ’inden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacak.
9.Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedelinin %10’u oranında kesin teminat alınacak.
10.İşin sözleşme bedelinin % 50 sine kadar artış yapılabilecek. Bu artış, toplamda ilk sözleşme bedelinin %50’sini aşmamak üzere bir defadan fazla yapılabilecek.
11.İşin %50’sine kadar bir artışla da tamamlanamaması durumunda veya artışı gerektiren ilk değerlendirmede sözleşme bedelinin %50’sinden fazla artış gerektiren hallerde, bir artış oranı sınırlaması olmaksızın Genel Müdür’ün uygun görüşüne istinaden Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile iş gerçekleştirilebilecek.
12.Sözleşme bedelinin %50’sinden fazlasına isabet eden artışın Genel Müdürlük Makamınca uygun görülmeyerek Kültür ve Turizm Bakanının onayına sunulmaması durumunda ise, başkaca herhangi bir artışa gidilmeksizin işin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecek.
13.İhale konusu işin muayene ve kabul işlemleri, sözleşme ve genel şartname hükümlerine göre yapılacak.
14.İdarelere ihaleye yönelik başvuru yapılabilecek.
15.İhale ilanları, ihale sonuçları ve iptal edilen ihaleler Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilecek.
16.Bu Usul ve Esasların yayımı tarihinden önce ilan edilerek duyurulmuş veya sözleşmeye bağlanmış ihale işlemlerine, 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.


SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
Usul ve Esasların, Vakıf kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri ve bunların uygulamaları ile konservasyon, kazı çalışmaları, değerlendirme, muhafaza ve bunlara yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin olduğu görülmektedir.
Bu alımın neden “istisna alımları” kapsamında yapıldığı, anlaşılamamıştır. Oysa 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin daha rekabetçi ve katılımın yüksek, kamu yararının daha fazla olduğu bilinmektedir.

İhale ilanı, ihale sonuç ilanı ve iptal edilen ihale sonuç ilanlarının sadece Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanması yerine, Kamu İhale Kurumu sitesinden de yayımlanmasının rekabeti artıracağı değerlendirilmektedir.
Öte yandan, ihalelere yönelik başvurunun kaç gün içerisinde yapılacağının belirtilmemesi, isteklileri tereddüte düşürebilecek ve hukuki sorunların doğmasına neden olabilecektir. 31.10.2018

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz. Cep telefonu numaranızı bize bildirmeniz halinde, size Whatsapp üzerinden de bilgilendirme yapabiliriz. Whatsapp iletişim numaramız: 0545 285 96 00  )

f t g m