• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

KUDEB NEDİR

Yasal Dayanak

İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak üzere koruma, uygulama ve denetim büroları kurulması 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10-11 ve 57. maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerle hükme bağlanmıştır. Bu konuda 11 Haziran 2005 tarihinde bir yönetmelik çıkartılarak kısaca KUDEB olarak anılan bu birimlerin kuruluş ve işleyiş esasları ayrıntıya kavuşturulmuştur. Daha sonra bu yönetmelikte değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler 30.03.2006 gün ve 26124 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

KUDEB hangi organa bağlı olarak çalışır?

KUDEB’ler, il özel idarelerinde imar ile ilgili daire başkanlığı veya müdürlük, Büyükşehir belediyelerinde imar daire başkanlığı ve diğer belediyelerde imar müdürlüğü bünyesinde görev yapar.

KUDEB nasıl kurulur?

Büyükşehir belediyeleri ile il özel idareleri herhangi bir başka organdan izin almadan KUDEB kurabilirler. Belediyeler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurur. Bu başvuru belediye sınırları içindeki kültür ve tabiat varlıklarının yoğunluğu göz önüne alınarak Bakanlıkça değerlendirilir, uygun bulunursa izin verilir.

Tescilli kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının yoğun olduğu Büyükşehir belediyeleri sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine, Büyükşehir belediyesi tarafından yetki verilmesi halinde, Bakanlıkça gerekli izin verilir. KUDEB’in, büyükşehire bağlı ilçe belediyeleri bünyesinde kurulamaması halinde, görevler Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan KUDEB tarafından yürütülür. İl ve ilçe belediyelerince KUDEB kurulmadığı veya kurulamadığı takdirde bu belediyelerin sınırları ve mücavir alanların içinde yer alan tarihi yapılarla ilgili yetkilerin kullanılması ve görevlerin yapılması Bakanlık tarafından o ilin özel idaresine devredilebilir.

KUDEB‘in faaliyete geçebilmesi için gerekli mekan ve personel sağlandıktan sonra, ilgili idarece Bakanlığa bildirilir. Görevlendirilen uzmanların KUDEP’lerde çalışabilmesi için 3 ay süreyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde staj yapması zorunludur. Staj bitiminden sonra KUDEB çalışmalarına fiilen başlanır. Başvurular, bu yönetmelik hükümlerine göre KUDEB’e yapılır. KUDEB’lerde hizmetleri yürütmek üzere ilgili idarelerce yeterli personel ile gerekli araç ve gereç bulundurulur. KUDEB uzmanlarının eksilmesi ve 3 ay içinde tamamlanmaması halinde yetki koruma bölge kurallarına geçer.

f t g m