• RestoraTÜRK

 • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

 • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

 • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB)

İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak üzere koruma, uygulama ve denetim büroları kurulması 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'nın 5226 sayılı yasanın 13. maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu konuda 11 Haziran 2005 tarihinde bir yönetmelik çıkartılarak kısaca KUDEB olarak anılacak olan bu birimlerin kuruluş ve işleyiş esasları ayrıntıya kavuşturulmuştur.

KUDEB'ler, İl Özel İdarelerinde imarla ilgili müdürlük, Büyükşehir Belediyelerinde imar daire başkanlığı ve diğer belediyelerde İmar Müdürlüğü bünyesinde görev yapar.

Büyükşehir belediyeleri ile il özel idareleri herhangi bir başka organdan izin almadan KUDEB kurabilirler. İlçe belediyeleri ile diğer belediyeler Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurarak talepte bulunurlar. Bakanlıkça, ilçedeki kültür ve tabiat varlıklarının yoğunluğu göz önüne alınarak belediyenin talebi değerlendirilir, uygun bulunursa izin verilir.

KUDEB'in faaliyete geçebilmesi için gerekli mekan ve uzman sağlandıktan sonra, ilgili idarece Bakanlığa bildirilir. KUDEB'lerde görevlendirilen uzmanlar üç ay süre ile ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde staj yaparlar.

Staj bitiminden sonra KUDEB çalışmalarına fiilen başlanır. Başvurular, bu yönetmelik hükümlerine göre KUDEB'e yapılır.

KUDEB'lerde hizmetleri yürütmek üzere ilgili idarelerce yeterli personel ile gerekli araç ve gereç bulundurulur.

KUDEB uzmanlarının eksilmesi halinde yetki koruma bölge kurullarına geçer.

KUDEB’İN GÖREVLERİ

 1. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşullarınbelirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
 2. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ev tamiratların; özgün ve biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,

 3. Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleri ile koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

 4. Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,

 5. Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,

 6. Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,

 7. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında koruma yüksek kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleri ile koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

 8. Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemlerin yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

 9. Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımının gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,

 10. Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,

 11. 10/7/2004 tarihli ve 52l6 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesi ile 7/l2/2004 tarihli ve 5272 sayılı belediye kanununun l4.maddesine göre belediyenin görevleri arasında yer alan kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmek,

 12. 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 3/5/1985 tarihli 3l94 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye ve cumhuriyet savcılığına bildirimde bulunmak.

KUDEB'İN ÇALIŞMA ŞEKLİ

A. Tadilat ve Tamirata ilişkin Hususlar:

 1. Tescilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kuruluş şu belgeleri KUDEB’e bir başvuru ekinde verecektir:

  • Yapının maliki olduklarına ilişkin belge,
  • Yapının mevcut durumunun fotoğrafları. Bu fotoğrafların özellikle tamir ve tadilat gerektiren bölümleri ayrıntılı olarak göstermesi gerekmektedir,
  • Başvuru sahibinin yapacağı uygulamaya ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir rapor,
  • Başvuru KUDEB’e verilir. İnceleme sonrasında tadilat ev tamirat öncesi durum fotoğraf gibi belgelerle tespit edilir, yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği bir izin belgesi düzenlenir.
 1. Bu başvuru KUDEB’in en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu uzmanlardan birinin mimar olması zorunludur.

 1. Yapılacak inceleme sonucunda KUDEB uzmanları da fotoğraf ve rapor gibi belgelerle durumu tespit eder ve ön izin belgesi düzenleyerek başvuru sahibine verirler. Yapılacak müdahalelerin “Bakım ve Basit Onarım Nedir?” bölümünde tanımlanan ölçütlere uyması gerekmektedir.
 1. Ön izin belgesi verildikten sonra ilgilisi tarafından uygulama başlatılacaktır. KUDEB uzmanları, bu uygulamayı izleyecekler ve ön izin belgesinde yer alan müdahalelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini denetleyeceklerdir.
 1. Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi uygulamanın tamamlandığını KUDEB’e bildirecektir. Yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca incelenecek ve ön izin belgesinde yer alan hususlar doğrultusunda tamamlanmış ise onarım uygunluk belgesi düzenlenecektir.

 1. Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan uygulamalarda esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde uygulama durdurulur ve konu belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilir.
 2. Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB'e yeniden başvurmak zorundadır.
 1. KUDEB, tescilli I. grup yapıların tadilat ve tamiratlarına izin vermeden önce koruma bölge kurulundan bilimsel görüş alır. I. grup yapılar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararına göre "toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel ortak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıtsal, izlenim gibi değerleriyle korunması gereken yapılar" olarak tanımlanmıştır. Bu yapılar "anıtsal yapı" olarak da tanımlanır. Cami, han, hamam, kilise, sur duvarları vb. tüm toplum tarafından kullanılan büyük programlı yapılar bu gruba girer. II. grup yapılar ise geleneksel konutları kapsar.
 1. Bir alanda sadece taşınmaz kültür varlığı bulunmaz. Bu yapıların yanı sıra, KUDEB'ler Tescilli Kültür Varlığı niteliğinde olmasa da:
 • Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde,
 • Tescilli kültür varlıklarının koruma alanlarında,
 • Sit alanlarında yer alan ve yürürlükteki mevzuata göre ruhsatı bulunan yapılarda gerçekleştirilecek tamirat ve tadilatlarla da ilgilenmek durumundadır. Bu durumda, tescilli yapılarda izlenen süreç bu yapılar için de izlenecektir.

B. Koruma Bölge Kurullarınca Onaylanmış Rölöve-Restorasyon Projelerine Aykırı Uygulamalara İlişkin Hususlar:

Koruma Bölge Kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine aykırı uygulamalar varsa bu hususlar KUDEB tarafından saptanır. KUDEB, bu aykırı uygulamaları rapor ve fotoğraflarla belgeleyerek koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir. Koruma bölge kurulundan karar gelinceye kadar onarım uygulaması KUDEB tarafından durdurulur.

C.Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulanmasına İlişkin Hususlar:

Koruma Bölge Kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanması sürecinde, plan hükümlerine aykırı uygulamaların belirlenmesi halinde:

 • Aykırı uygulama KUDEB tarafından saptanır,
 • Uygulama durdurulur,
 • Bu konuda rapor ve gereken hallerde fotoğraf ve koruma imar planı örneği de eklenerek bir tutanak hazırlanır koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir.

Konu koruma bölge kurulunda görüşülüp bir karar alınmadan uygulama başlatılmaz.

D. Depreme Maruz Kalan Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları İle İlgili Hususlar:

Taşınmaz kültür varlıklarından depreme maruz kalan yapılar ile ilgili uygulamalar Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak yürütülür.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasını değiştiren 5226 sayılı yasa'nın 27. maddesi ile 2863 sayılı yasa'nın 21. maddesinde değişiklik yapılmış ve bu Kanun kapsamında tescil edilen taşınmaz kültür varlıkları için 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı "Yapı Denetimi Hakkında Kanun" hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir.

KUDEB’DE GÖREV YAPACAK KİŞİLERİN NİTELİKLERİ

İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde kurulan KUDEB'lerde mimarlık, şehir planlama, mühendislik, sanat tarihi meslek alanlarından en az birer uzman; arkeolojik sit alanının bulunması halinde alanın özelliğine göre en az bir arkeologun görev alması zorunludur.

Uzmanların nitelikleri ve sayıları, KUDEB'in görev alanındaki taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının niteliği ve yoğunluğu göz önüne alınarak belirlenir.

Mimarlık meslek alanından gelen uzmanlardan en az birinin aşağıdaki niteliklerden birine sahip olması gerekmektedir:

 

 • Üniversitelerin restorasyon lisansüstü programlarından mezun olmak,

 • Üniversitelerin restorasyon lisansüstü programlarında en az üç yıl öğretim elemanı olarak görev yapmak,

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında taşınmaz kültür varlıklarının korunması alanında en az üç yıl çalışmış olmak,

 • Taşınmaz kültür varlıklarının onarımı konularında serbest meslek mensubu olarak en az beş yıl çalışmış olmak.
   

Şehir planlama meslek alanından gelen uzmanın korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik planlama çalışmalarında görev almış olması tercih edilir.

Mühendislik meslek alanlarından gelen uzmanın öncelikli olarak inşaat mühendisi olması tercih edilir.

 
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI BÜNYESİNDEKİ KUDEBLER
BELEDİYE ADI FAALİYETE GEÇME TARİHİ
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10.03.2008
ADANA SEYHAN BELEDİYESİ 04.12.2015
AMASYA BELEDİYESİ 04.02.2008
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 18.06.2007
ANTALYA ALANYA BELEDİYESİ 22.12.2006
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 17.05.2006
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 15.06.2015
AYDIN DİDİM BELEDİYESİ 18.12.2015
ÇANAKKALE BELEDİYESİ 13.10.2006
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 03.06.2015 
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 16.06.2008
EDİRNE BELEDİYESİ 27.09.2011
ELAZIĞ BELEDİYESİ 29.12.2015
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 20.05.2015 
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 24.07.2007
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 21.03.2006
GİRESUN BELEDİYESİ 25.03.2010
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 15.06.2015 
İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ 03.02.2010
İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 11.03.2014
İSTANBUL BEYOĞLU BELEDİYESİ 09.04.2007
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 26.03.2007
İSTANBUL EYÜP BELEDİYESİ 24.09.2007
İSTANBUL FATİH BELEDİYESİ 15.01.2008
İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ 11.03.2008
İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 18.07.2008
İZMİR KONAK BELEDİYESİ 02.04.2010
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 03.03.2015
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2007
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 07.02.2007
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 21.09.2007
KÜTAHYA BELEDİYESİ 24.03.2006
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 11.12.2014
MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYESİ 01.12.2015
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 11.06.2015
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30.06.2014
MERSİN TARSUS BELEDİYESİ 02.11.2011
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25.06.2014
MUĞLA  MİLAS BELEDİYESİ 20.07.2009
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 19.12.2014
SİVAS BELEDİYESİ 10.10.2011
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 19.06.2015
ŞANLIURFA EYYÜBİYE BELEDİYESİ 27.10.2015
ŞIRNAK CİZRE BELEDİYESİ 30.09.2015
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 14.08.2015
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 27.03.2015
TOPLAM:
46 Adet
 
 
İL ÖZEL İDARESİ BÜNYESİNDE KUDEBLER
İl ÖZEL İDARESİ ADI FAALİYETE GEÇME TARİHİ
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 17.08.2012
AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 24.02.2015
BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ 07.11.2013
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ 18.05.2007
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 23.05.2012
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 20.02.2009
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 14.05.2010
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 18.06.2009
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ 24.12.2010
RİZE İL ÖZEL İDARESİ 09.12.2014
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ 14.09.2007
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ 16.02.2011
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 10.07.2007
TOPLAM  
13 adet İl Özel İdaresi bünyesinde KUDEB FAALİYETTE
 

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12.11.2012 tarih ve 6360 Sayılı Kanun uyarınca 30.03.2014 tarihinden itibaren 17 İl Özel İdaresi bünyesindeki KUDEB kapatılmıştır.

Kaynak: http://www.kulturvarliklari.gov.tr

f t g m