• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

ODTÜ MATPUM Birimleri ve Projeleri

Amaçlar

ODTÜ Mimarlık Fakültesi gerek barındırdığı insan kaynakları gerekse bugüne kadar oluşturduğu birikim ve eleştirel tasarım kültürü ile herşeyden önce "ayrıcalıklı bir tasarım ortamı” dır. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM) herşeyden önce fakülte bünyesinde var olan birikimin ve kültürün kurumsallaşmış bir yapı içinde diğer paydaşlar ve uygulama alanı ile paylaşılmasını, ve bu paylaşımın eğitim ve araştırma ortamını geri beslemesini amaçlamaktadır.Merkezin hedefi mimarlık medyasını, mimarlıktaki özel şirketleri, inşaat şirketlerini, tasarım ofislerini, öte yandan resmi kurumları, diğer üniversiteleri, diğer bölümleri, mimarlık ve tasarım ortamının farklı gruplarını ve farklı disiplinleri bir araya getirmektir. Böylece deneyim ve uygulama birikiminin kurumsal bir yapı altında toplanması ve kollektif bir üretim ortamının oluşması hedeflenmektedir.

Kurumsal Gelişim

12 Ekim 2004 tarihinde kabul edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM) Yönergesinde belirtildiği üzere, merkezde Mimarlık Tarihi Çalışmaları Birimi, Kentsel Tasarım Birimi, Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri Araştırma Birimi, Ürün Tasarımı ve Ürün Kimliği Geliştirme Birimi (BranD-C), Evrensel Tasarım Birimi, Eğitim ve Araştırmada Strateji Geliştirme ve Veritabanı Birimi, Sayısal Tasarım Araştırma Birimi, Yerel Kalkınma Birimi, Mimarlık Fakültesi Bilgi ve Belgeleme Birimi, Ankara Araştırmaları Birimi, Türk Kızılayı Araştırma Merkezi (TÜKAM) Birimi, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Birimi, Çevre, Yapı ve Ürün Tasarım Kültürleri Araştırma Birimi bulunmaktadır. Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri akademik ve teknik personelinin araştırma kapasiteleri ile kuracağı araştırma birimleri yoluyla ODTÜ'de bulunan diğer bölüm ve birimlerle, ulusal ve uluslararası ağlara bağlı akademisyenlerin araştırma kapasitelerini kullanarak araştırma, tasarım, planlama ve uygulama yapılması amaçlanmaktadır.

Devamını oku...

MODERN MİMARLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ

MODERN MİMARLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ

Gaye BiROL

Yrd.Doç. Dr. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

MODERN MİMARLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ

Mimarlık eylemi, en genel şekilde “insan gereksinimlerini barındırmak üzere fiziksel çevrenin düzenlenmesi” olarak tanımlanmaktadır. Bu eylem insanın varoluşundan bu yana onunla birlikte gelişip farklılaşarak günümüze dek ulaşmıştır. Bilindiği gibi, ilkel insanın barındığı mağaralardan ve yerleşik uygarlığa geçtiğinde oluşturduğu ahşap kulübelerden günümüzün çelik ve cam gökdelenlerine dek uzanan mimarlık serüveni, tarih öncesi dönemden günümüze kadar olan geniş bir gelişim sürecini kapsamaktadır.

Bu süreç, her türlü toplumsal değişimden etkilenir. Bazen değişim önce mimarlığın kendisinde gözlenir, oradan topluma yayılır ve toplumu etkileyip değiştirebilir; bazen de bunun tam tersi olur. Toplumsal, teknolojik ya da ekonomik gelişmeler mimarlığı etkileyip değiştirebilir. Bu doğal ve sürekli etkileşim tarihin hemen her döneminde gözlenebilir. Sözgelimi, Ortaçağda skolastik düşünce biçiminin yüceltilmesi ve dinin toplum üzerindeki yoğun etkileri Gotik katedrallerin ortaya çıkışında, Rönesansın getirdiği Aydınlanma, sanatın ve mimarinin yüceltilmesinde, Descartes’in getirdiği rasyonalist düşünce biçimi 17. yüzyılda pozitif düşüncenin ve teknolojik gelişmelerin başlamasında ve modernleşmenin temellerinin atılmasında, buharlı makinelerin bulunması, tarım toplumunun endüstri toplumuna dönüşmesinde ve bu gelişmenin sanatı ve mimariyi de dönüştürmesinde etkili olmuştur.

Devamını oku...

Kubbeyi Yere Koymamak - Mimari ve Kültürümüz

Kubbeyi Yere Koymamak
Turgut CANSEVER


Mimari ve Kültürümüz

Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir.

Mimariyi ve mimarinin işlev ve amacını nasıl tanımlıyorsunuz?

Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi, maddî, organik, ruhî ve fikri bütün varlık alan ve tabakalarında düzenleyen disiplindir. Teknolojik, iktisadi ve politik sorunlara ek olarak insanın fikri dünyasının tümünü kapsar. Varlık ile ilişkisini bilinçle düzenlemek insana özgüdür. Dünya ile bilinçli ilişkisini düzenleyemediği aşamada insan yalnızca fizyolojik bir yaratıktır.

Az veya çok varlıklı bütün insanların, bütün çocukların güzel bir dünyada yaşamak, haklarıdır. Bu bakımdan mimarinin görevi büyük veya önemli anıtlar üretmekle sınırlı olmayıp bütün insanlara güzel evler, sokak, muhalle ve şehirler vücuda getirmek, kısacası dünyayı güzelleştirmektir. Bu niteliği ile mimari, insanlığın kaçınılmaz bir şekilde en üst ve en yüksek ürünüdür. Seyredilenin değil yaşananın, bilfiil hayatın idraki ve güzelliği için gerekli çerçevenin oluşturulması demektir.

Devamını oku...

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Ardından

İLHAN AYVERDİ

EKREM HAKKI AYVERDİ’NİN ARDINDAN

Direktör Ali Bey “Lehcetü’l Hakayık” adlı mizahi “Akça koca yüz yaşında…” eserinde cüce kelimesini “Büyük adamların yakından görünüşü” diye tarif eder. Bu, noksanlar ve kusurlarla dolu oldukları halde bazı hususiyetleri ile göz dolduran ve gözde büyütülen kimseleri ne güzel tasvir ediştir. İlk tanışma devresinde insana çok tesirli ve değişik gelen tipler, zaman geçtikçe fikir, his ve hatıralarındaki tekrar sebebiyle tatsızlaşır yavanlaşır, fikri hamule olarak dağarcıklarında neleri var neleri yoksa ortaya koyduktan sonra yavaş yavaş sığlaşırlar ve tükenirler. Kendini durmadan yenilemeyi bilenler, hal ve şartlara göre dalma şahsi hüküm ve teşhisleri olanlar ise gözümüzde herdem taze herdem büyüktürler.

Ömrümün yirmi beş senesini birlikte geçirmiş talihine erdiğim Ekrem Hakkı Ayverdi, bu yirmi beş sene zarfında gözümde ve gönlümde asla tükenmemiş, fikir ve karakter bakımından hiçbir zaman cüceleşmemiş daima büyük kalmıştır. Çünkü o, çok kuvvetli bir iman ve milliyet duygusunun son derece köklü bir kültür ile yoğrulmasından teşekkül etmiş bir şahsiyete sahipti ve kendine has sağlam güvenilir hükümleri olan insandı. Sorulur, cevap alınır; ne dedi, ne diyecek diye beklenirdi ve dedikleri daima tertemiz Müslüman imanının ve pırıl pırıl Türklük şuurunun imbiğinden geçmiş, sağlam düşündürücü, insani bir hedefe itici hükümler olurdu. Dini ve milli meselelerdeki hassasiyetini celadetini neşesini azim ve iradesini fisebilillah hizmet şuurunu zannederim kendisini tanımayanlara bu satırlarla anlatmak mümkün değil, daha doğrusu benim harcım değildir diyebilirim. Onun için ömrü boyunca eğilmeden, bükülmeden bir iman abidesi gibi dimdik ve salabetle yaşamış bu müstesna karaktere ait bir iki hatırayı, nakletmekle yetineceğim.

Ekrem Bey karşılık beklemeden sadece hak rızası için hizmet şuuruna ermiş kimse idi. Dördü Rumeli'ye ait sekiz büyük ciltlik külliyatını hiç bir telif hakkı talep etmeden İstanbul Fetih Cemiyetine bırakmıştı. bu eserleri hazırlayabilmek için yurt içinde ve dışında yapılan pek çok seyahatin masraflarını ve çeşitli harcamaları seve seve kendi cebinden karşılamış, elli yaşına kadar olan müteahitlik devresinin ona bu imkânı hazırlamış olmasına daima şükretmiş, alnının teri ile kazandıklarını eski ve yeni vatan topraklarının her köşesine serpilmiş ecdad yadigârı eserleri tesbit ve tanıtma yolunda harcamaktan büyük zevk duymuştu. Bu hali bana daima şu hadiseyi hatırlatmıştır.

Devamını oku...

Kardeşim Ekrem Hakkı

SÂMİHA AYVERDİ

KARDEŞİM EKREM HAKKI

Kardeşi olarak, onun şanında meth-ü Senâ yollu birşeyler söyleyip yazacağım zannedilebilir. Hayır. Bu işi kendisini yakından uzaktan tanıyanlar yaptılar ve yapmaktalar. Belki istikbâle hediye ettiği kitaplarına başvuracak olanlar yüzünden asırlar boyu yapılagelecektir. Hadis-i Kudsi de beyan olunduğu üzere Cenâb-ı Hak: "Ben sevdiğimi öldürürüm; öldürdüğümün diyeti de benim!.." buyuruyor, işte Ekrem Hakkı Ayverdi, Cenâb-ı Hakk'ın, kendisini şeytanî ve nefsani hırs, çirkinlik ve ayıplardan öldürtüp temizleyerek ilahi vasıflarıyla kendine mâl ettiği müstesnalardandır. Bu manevi müdahale ile kuvvetlenmiş bulunan kardeşim de, cemiyete, çeşidi faziletlerinin bereketi ile ihlâsını san'atını, imanını, dürüstlüğünü, diğergamlığını, sonuna kadar cömertçe bezletti. Böylece de, bir ihtişamlı abide olan o derûni ihlâs ve heyecan, aksiyon plânına tercüme ve nakil oldu. Öyle ki madde ile mânâyı yani Türk-islam terkibini, Hakk'ın şahitliği huzurunda nikâhlayarak, bu birleşmeden doğan meşrû zürriyeti dev eserler hâlindeki kitapları Türk kültürüne hediye eyledi. Birer veled-i sahih olan bütün eserleri Ekrem Hakkı Ayverdi’nin manevi zürriyetidir.

Yukarıda söylediğim gibi, şu mütevazi kitaplar dolduracak o azim çalışmalara girecek değilim. Kastım, sadece birkaç hatıra nakletmekten ibarettir.

Devamını oku...

f t g m