• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

İmar Planı Tanımı ve Türleri

İmar Planı  - Tanımı

İmar plânı, kapsadığı alanın, ülke plânına, bölge plânına ve varsa çevre düzeni plânına uygun biçimde beldenin de verilerini dikkate alarak sağlıklı, bilimsel doğrulara uygun ve içinde yaşayacak insanları mutlu edecek şekilde düzenlenen ve şehrin gelişmesine yön veren plânlardır.

İmar plânları hâlihazır haritalar üzerinden çalışılarak hazırlanırlar. İmar plânları nazım imar plânı ve uygulama imar plânı olarak iki aşamada düzenlenir. Hâlihazır haritaların imar plânlarına altlık olabilmeleri için kadastrosu yapılan yer ise, kadastro durumu işlenmiş ve onaylı olması gerekir.

İmar yasası, nüfusu 5.000'i geçen belde belediyeleri ile ilçe merkezi belediyelerinin yol istikamet plânı yapmalarını, nüfusu 10.000'i geçen belde belediyeleri ile il merkezi belediyelerinin imar plânı ve kanalizasyon projelerini yapmalarını zorunlu kılmıştır.

İmar plânının daha iyi anlaşılması için aşağıdaki tanımları bilmekte yarar vardır.

Mücavir (komşu) alan ve mücavir alan sınırı: Belediye alanı dışında kalmakla beraber beldeme geleceği açısından düzenli bir şekilde gelişmesi istenen alanlara mücavir alan denir. Mücavir alan köyleri içine alabilir. Mücavir alanın her zaman belediye sınırına bitişik olması gerekmez.

Belediye başkanı belediye meclisine sınırı çizilmiş kroki île teklif eder.1/25000 ölçekli harita üzerinde belirlenmiş sınır.

Belediye meclisi önerisi il yönetim kurulunun olumlu kararı ve İmar ve İskân Bakanlığının onayı ie kesinleşen mücavir alanlarda imar yasası hükümleri uygulanır. Mücavir alanı çevreleyen sınıra mücavir alan sınırı denir.

İmar sınırı: En az belediye sınırı olmak üzere varsa mücavir alanı da içine alan sınırdır.

İmar plânı sınırı: Onaylı imar plâniannın kapladığı alanlann sinindir.

Gelişme alanı (inkişaf sahası): İmar plânı sınırı içinde kalan ve plân programın da saptanan sûrej için şehrin gelişmesine aynian alandır.

Yerleşik alan (meskun saha): İmar plânı yapıldığı sırada yerleşilmiş bulunan alandır.

Yerleşme alanı (iskân sahası): İmar sının içindeki yerleşik alanla gelişme alanlarının tümüni kapsayan alandır. Yani imar sınırı içinde inşaata izin verilen alandır.

Yerleşme dışı alan (iskân harici saha): İmar plânı sının ile imar sının arasında kalan ya yerleşik alan içinse olup da imar plânlarında yerleşmeye izin verilmeyen alanlardır.

Metropoliten alan: Belirli bir nüfus sınırını aşmış (örneğin bir milyon gibi )sosyal ekonomik yönetim yönlerinden uzmanlaşma düzeyine erişmiş (konut, sanayi, hizmetler, eğlence, dinlenme ve ' gibi) bir ana şehir ana şehir ile karşılıklı yakın ilişkileri ve bağımlılığı bulunan ve farklı yöntemleri olabilen öteki yerleşme birimlerinin tümünü içine alan alandır.

İmar plânı türlerini şöyle sıralayabiliriz:

  • 1.    Nazım imar plânı
  • 2.    Uygulama imar plânı
  • 3.    Yol istikamet plânı
  • 4     Mevzi imar plânı
  • 5.    Revizyon imar plânı
  • 6.    İlave imar plânı

Derleyen: Şamil İlbey

f t g m