• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

ANDIRIN VE ÇOKAK NAHİYELERİ YERLEŞİM YERLERİ

OSMANLI DÖNEMİNDE DULKADİROĞULLARI BÖLGESİ İLE İLGİLİ İLK RESMİ BELGELERDEN DEFTERİ HÂKÂNİ’DE ANDIRIN VE ÇOKAK NAHİYELERİ YERLEŞİM YERLERİ

Hazırlayan: Araştırmacı Yazar ve Şair Celil ÇINKIR

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığının Yayın Nu: 40 “Osmanlı 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyâr-i Bekr ve Arab ve Zü’l-Kâdiriyye Defteri (937/1530) CİLT II” sayılı Defteri Hâkâni Dizisi: IV de adı geçen Andırın yerleşim yerine dair isimler aşağıya çıkarılmıştır.

Burada dikkati üzerine çeken husus bugün mahalle statüsünde olan Çokak’ın günümüzden 485 yıl önce neredeyse Andırın’dan daha büyük bir nahiye merkezi olduğudur. Zira o yıllarda günümüzde Göksun ve Kadirlinin sınırlarında kalan bir çok yerleşim yerinin Çokak Nahiyesi’ne bağlı olduğunu görmekteyiz. Hatta şu anda Kayseri il sınırlarında kalan Yedioluk gibi bazı yerleşim yerlerinin de idari yönden Çokak Nahiyesi’ne bağlı olduğunu görmekteyiz.

Bu listeye bakarak köylerin tarihi hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Örneğin günümüzde Efirağızlı olarak bilinen mahallem Akpınar Mezrası olarak kayıtlarda yerini almıştır. Kayıtlarda her ne kadar Efirağızlı olarak geçse de insanımız buraya halen Aapınar (Akpınar) demektedir. Buradan mahalle muhtarımıza ve yöre insanımıza yerleşim yerimizin eski ismini kayıtlarda tescil ettirmeleri konusunda girişimde bulunmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. O kadar araştırma yapmama rağmen Efirağızlı sözcüğünün etimolojisine ulaşamadım. Bazı eski resmi kayıtlarda Efrazlı geçiyor olması da ayrı bir durum. Bana Efirağızlı sözcüğünün anlamını bilen varsa yazsın da bu konudaki cehaletimi gidereyim. Bizim Norşinlilerden kalır yanımız mı var?

Devamını oku...

ANDIRIN TARİHÇESİ

ANDIRIN TARİHÇESİ 

Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol istilası ile çöküşü sırasında Kahramanmaraş ve çevresinde, Dulkadiroğulları beyliği’nin sınırları içinde 200 yıl kadar kalan Andırın, 1515 yılında bu beyliğin Osmanlı İmparatorluğuna bağlanması ile de Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisine girmiştir.

Yavuz Sultan Selim 1514 yılında çıktığı Çaldıran seferinden dönerken sefere çağrılmasına rağmen Osmanlı ordusuna katılmayan Dulkadir beyi Alaüddevle üzerine yürüyüp Andırın’ın Akkale mevkiine geldiğinde kendisini karşılayan eşrafın gençlerini işaret ederek "bunların arasından Mekteb-i Enderun’a talebe alınsın" şeklinde emir verdiği, bu mektebe öğrenci olarak girenlere izne gelişlerinde "enderunlu", buna izafeten yerleşim yerine "Enderun" denildiği, bu kelimelerin daha sonra andıran ve Andırın şeklinde söylenmeye başladığı bilinmektedir. Ayrıca Tarihci Sayın Cezmi Yurtsever'in ANDIRIN HALKININ KÖKENLERİ adlı yayınında Torosdağlarında Maraş’ın güneyinde bulunan Andırın ilçesinde yaşayan insanların kökenlerini aydınlatan bilgi ve belgeler Osmanlı Arşivindeki 1530 tarihli (998 no’lu) Tapu-Tahrir defterinde bulundu. -Ulaşılan bilgilere göre Andırın ismi muhtemelen Bizans zamanından kalma “Andron” adındaki bir yöneticinin adına dayanmaktadır. -Andırın’ın ilk idari merkezi Haçtırın kalesi yöresi idi. Bahsi geçen 1562 tarihli Tapu-Tahrir defterinden çıkan sonuçlara göre Andırın bir nahiyenin ismidir. Ve Andırın’da “Andırın” ismini taşıyan bir köy veya mezra ismi de yoktur. Bu durumda Andırın’ın bir bölgenin/ alanın ismi olduğunu açıklayabiliriz. Ama aynı döneme ait defterlerde Kars-ı Maraş(Kadirli) yöresinde “Andırınlı” adında bir Yörük topluluğunun adı geçer ki bahsi geçen topluluk bölgenin Ermenilerden fethine katılmış ve ismini aynı yörede bırakmıştır. -Andırın halkının kökenleri ve yöre tarihinde yaşanan önemli olaylar Andırın Tarihi kitabında yayınlandı. (Dipçe;Tarihçi Sayın Cezmi Yurtsever'in araştırmalarından alıntıdır.) Ayrıca Andırın adının Türkçe "And veren(söz veren)" isimli bir yörük topluluğnun adı olduğu yüzyıllar içinde de "Andırın" şeklinde değiştiği de değerlendirilmektedir.

Devamını oku...

Kahraman Maraş - Andırın - Kadirli

 

Kahraman Maraş - Andırın - Kadirli

"Arıkklar Köyü Kahramanmaraş ili Andırın ilçesine bağlı bir mahalledir.  Torlar / Tatarlı mahallesinin bir mahallesi iken ayrılarak köy olmuştur. Mahalledeki tarlalara 
" Ark " ile su getirilmesinden dolayı bu ismi aldığı söyleniyorsada "Arık, Aruk " isminin kaynağı yüzyıllar öncesi bir Türkmen obasınıda çağrıştırıyor.

Yine bildiğimiz kadarıyla Torlar / Tatarlar aynı yörenin ismiydi , civar köyler tarafından Tatarlı olarak anılmaktadır.  Dolayısıyla Arıklar mahallesinde yaşayan özellikle Cinkara soyadına mensup olanlar,  "Tatar Türkleri "kökenlidir. Mahallede Arıklar  (Haştırın ), Cinkaralar (merkez ), Kuşçular  (Kıraçobası ) ve Demirler (Kıraçobası ) namıyla obalarda yaşarlar. Soyadı Demir olanlar mahalledeki Kıraçobasındandır.  Kadirli'nin kalealtı Yöresinden gelen Mudaharoğulları sülalesindendir. Ailenin büyükleri Demircilik ile uğraştığından Demir soyadını aldılar.

Kaynak : Cezmi Yurtsever Andırın Tarihi kitabı. 


Ayrıca Cengiz Han ordusundan Moğol asıllı kumandan Sülemiş Bey'in Toros Dağlarında bıraktığı kalabalık Tatarlı aşireti yaşamış, Kadirli Tatarları Osmanlı döneminde yüzyıllardır Savrun vadisinde yaşadılar. Yaylak olarak Andırın dolaylarını, kışlak olarakta Kars-Maraş (Kadirli'yi ) kullandılar. Derviş paşanın 1865  Fırka-i İslahiye olayı ile Tatarların damarı yakıldı ve Kars (Kadirli ) şehir merkezine yerleştirildiler. Kadirli'nin İlbistanlı, Kösepınar, Karabacak, Ekşiler, Narlıkışla köyleri ile şehir merkezinde ki, Coşkunlar, Tokgözler, kuduzcular  (Kara, Şişman, köksalan, Atılgan, Igan, Yumuşak ) İspirler, Öndeşler, İsaoğlu, Savrunlar ve Andırında Sunbas dolaylarında bulunan Cinkara ve Temiz aileleri Tatar olarak bilinir. 

Devamını oku...

f t g m